Stanovy spolku BALCARE CLUBU, z.s.Čl. I

Název a sídlo

Název spolku je: „Balcare club, z. s.“ (dále jen „spolek“).

Sídlo spolku je: Mezirolí 26, 362 25 Nová Role.

Čl. II

Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. III

Účel, poslání a činnost Spolku

1)      Spolek je samostatnou právní osobností vymezenou Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v plném znění který sdružuje své členy za účelem uspokojování společného zájmu členů spolku, kteří hlavní činnost spolku vykonávají za účelem naplňování poslání spolku. Cílem spolku není provádět výdělečnou činnost za účelem získání individuálního prospěchu jeho členů.

2)      Hlavní činností spolku je pořádání kulturních a společenských akcí zaměřených na vztah člověka k přírodě, krajině a volně žijícím živočichům. Prohlubování spolupráce se všemi kdo mají ve své náplni tyto hodnoty, jako jsou neziskové organizace, dětské a mládežnické organizace, ochránci přírody, rybáři, myslivci, orgány životního prostředí a ochrany, ale i s dalšími. Nedílnou součástí činnosti spolku je zachovávání tradic, zvyků a kultury člověka k výše uvedeným přírodním hodnotám.

3)      Spolek bude své aktivity směřovat k navázání a vzniku spolupráce v rámci příhraničních styků s podobně zaměřenými organizacemi a spolky, zejména ze sousední SRN. Přínosem této spolupráce by měla být vzájemná výměna zkušeností, kulturních a společenských zvyklostí, prohlubování a zdokonalování praktických mysliveckých znalostí, dovedností a návyků. Navazování přátelství nejen při klubové činnosti, ale celé široké veřejnost.

4)      Hlavní činnost může být financována převážně z grantů, sponzorských darů a ze zisku z vedlejší činnosti. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmů, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou jeho náklady.

5)      Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné vedlejší činnosti a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodářského využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle Čl. III, odst. 2 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

6)      Veškerou činnost bude spolek provádět v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. IV

Členství ve spolku

1)     Členství ve spolku je dobrovolné a může být kdykoliv na žádost člena zrušeno.

2)     Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

3)     Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

4)     Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

5)     Na členství ve spolku není právní nárok.

6)     Osoba se stává členem spolku dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí její písemné přihlášky o členství.

7)     Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.

8)     O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje členská schůze na základě jeho písemné přihlášky, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání a vlastnoruční podpis.

9)     Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva, jakož i oprávněné zájmy.

Čl. V

Zánik členství

1)      Členství ve spolku zaniká úmrtím člena.

2)      Členství zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku na adresu sídla spolku ke dni uvedenému v textu, pokud v textu datum není uvedeno, zaniká členství dnem, kdy toto písemné oznámení bylo doručeno na adresu sídla spolku.

3)      Vyloučením v důsledku porušení a neplnění členských povinností, nebo poškozování dobrého jména spolku. O vyloučení rozhoduje členská schůze spolku hlasováním.

Čl. VI

Práva a povinnosti členů

1)      Právem člena je:

a)      Podílet se na veškeré činnosti spolku.

b)      Být pravidelně informován o dění ve spolku.

c)      Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku.

d)       Obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

e)      Volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

f)       Být seznámen se seznamem členů.

2)      Povinností člena je:

a)      Platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze.

b)      Chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku.

c)      Dodržovat stanovy spolku.

d)      Aktivně se podílet na činnosti spolku.

e)      Pravidelně se informovat o dění ve spolku.

f)       Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

g)      Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. VII

Seznam členů

1)      Spolek vede neveřejný seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí údaje z jeho přihlášky.

2)      Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí jednatel. Jednatel provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena ze seznamu členů provede ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3)      Jednatel je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů k nahlédnutí seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4)      Seznam členů je neveřejný. Odesláním přihlášky o členství dle čl. IV, odst. 8 stanov člen spolku vyjadřuje souhlas s vedením seznamu členů dle Čl. VII., odst. 1.

Čl. VIII

Orgány Spolku

1)      Orgány spolku jsou:

a)      Členská schůze – nejvyšší orgán;

b)      Výbor spolku – kolektivní statutární orgán;

c)      Revizor spolku.

2)      Členská schůze:

a)      Skládá se ze zakladatelů spolku a dalších řádně členskou schůzí přijatých členů.

b)      Volí a odvolává výbor spolku a jeho předsedu, místopředsedu a jednatele (hospodáře).

c)      Volí a odvolává revizora spolku.

d)      Volí a odvolává další předsedy komisí dle potřeby.

e)      Mění stanovy.

f)       Stanovuje výši členského příspěvku.

g)      Vydává a schvaluje vnitřní předpisy.

h)      Koordinuje činnost spolku a jeho poslání.

i)       Rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku.

j)       Schvaluje zprávu o hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok a schvaluje rozpočet spolku na rok následující.

k)      Schvaluje plnění plánu práce spolku za uplynulý kalendářní rok a plán práce spolku na rok následující.

l)       Projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů.

m)   Členskou chůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát za šest měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku nejméně patnáct dní před jejím konání.

n)      V případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku.

  • o)      Rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá výbor spolku.

p)      Je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

q)      Není-li usnášení schopná, svolá ji předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně za 14 dnů a maximálně do 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání členské schůze je vždy usnášeníschopné.

r)       Jednání členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví jednatel zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

3)      Výbor spolku:

a)      Je statutárním orgánem spolku.

b)      Jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku.

c)      Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku. Pro tento účel může pověřit i jiného člena spolku, o čemž se vyhotoví písemný zápis.

d)      Výbor se ujímá funkce dnem zvolením členskou schůzí.

e)      Funkční období je 5 let. Funkce ve výboru spolku končí uplynutím funkčního období, zánikem spolku, úmrtím člena výboru, odstoupením člena výboru z funkce nebo jeho odvoláním členskou schůzí.

f)       Pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku.

4)      Předseda spolku:

a)      Vede výbor spolku.

b)      Svolává a vede členskou schůzi.

c)      Činí veškeré právní úkony a podepisuje schválené smlouvy a dohody za spolek spolu s místopředsedou nebo jednatelem spolku.

d)      Podává členské schůzi zprávu o plnění plánu práce, veškerých úkonů výboru a výsledky hospodaření.

5)      Místopředseda spolku

zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti se všemi jeho právy a povinnostmi.

6)      Jednatel (hospodář):

a)      Koordinuje činnost spolku.

b)      Vede seznam členů spolku.

c)      Vede veškerou písemnou agendu spolku.

d)      Vede veškerou finanční agendu spolku.

e)      V rozsahu svých pravomocí komunikuje s ostatními orgány a subjekty.

f)       Přijímá pro práci výboru připomínky, podněty a veškeré dokumenty členů spolku.

7)      Revizor spolku:

a)      Je kontrolním orgánem spolku, kontroluje jeho veškerou činnost a za svojí práci odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá písemné kontrolní zprávy. Dále předkládá členské schůzi písemné návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků.

b)      Revizor dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontroluje veškerou činnost a hospodaření a jeho orgánů a provádí revize účetních dokladů.

c)      Revizor spolku nemůže být zároveň členem výboru spolku.   

d)      Revizor spolku je zároveň odvolacím orgánem. Řeší podaná odvolání členů. Rozhodnutí o odvolání včetně návrhu na opatření předkládá členské schůzi.

e)      Funkční období je 5 let. Funkce revizora spolku končí uplynutím funkčního období, zánikem spolku, úmrtím, odstoupením z funkce nebo jeho odvoláním členskou schůzí.

 Čl. IX

Majetek a hospodaření spolku

1)      Členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanovuje členská schůze dle čl. VIII, odst. 2, písm. f).

2)      Dary, granty, dotace.

3)      Výnosy z pořádaných akcí.

4)      Případný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a ostatní drobný majetek.

5)      Členové spolku neručí za dluhy spolku.

6)      Získané prostředky vynakládá spolek výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

 

Čl. X

Zánik spolku

1)      Spolek zaniká:

a)      Rozhodnutím členské schůze.

b)      Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. Této členské schůzi spolku musí být přítomna nadpoloviční většina členů spolku počítaná z celkového počtu členů spolku.

c)      Pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2)      Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2)      Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

3)      Tyto stanovy mohou být změněny pouze, shodne-li se na jejich změně nadpoloviční většina členů spolku počítaná z celkového počtu členů spolku.

4)      Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

5)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

6)      Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením „Ustavující členskou schůzí“.

                                                                                           

V Mezirolí dne 3. května 2016                                                v.r. Škarda Josef

 
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím